LuxAlgo

Fibonacci Progression with Breaks [LuxAlgo]

This indicator highlights points where price significantly deviates from a central level. This deviation distance is determined by a user-set value or using a multiple of a period 200 Atr and is multiplied by successive values of the Fibonacci sequence.

Settings

  • Method: Distance method, options include "Manual" or "Atr"
  • Size: Distance in points if the selected method is "Manual" or Atr multiplier if the selected method is "Atr"
  • Sequence Length: Determines the maximum number of significant deviations allowed.

Usage

The indicator allows highlighting potential reversal points, but it can also determine trends using the central level, with an uptrend detected if the central level is higher than its previous value and vice versa for a downtrend.


When an uptrend is detected, and the price deviates significantly upward from it a first checkmark will be highlighted alongside the Fibonacci sequence used as a multiplier, if the price deviates downward, a cross will be shown instead, then the distance threshold will be multiplied by the next value in the Fibonacci sequence.

If the price deviates from the central level such that the length of the sequence is greater than the user set Sequence Length, a break label will be shown alongside a new central level with a value determined by the current closing price, while the Fibonacci multiplier will be reset to 1.


Upper and lower extremities made from the central level and threshold distance are highlighted and can be used as support and resistances.
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?