LudoGH68

SessionAndTimeFct_public

Library "SessionAndTimeFct_public"

is_in_session(sessionTime, sessionTimeZone)
  : Check if actual bar is in specific session with specific time zone
  Parameters:
    sessionTime
    sessionTimeZone

is_session_start(sessionTime, sessionTimeZone)
  : Check if actual bar the first bar of a specific session
  Parameters:
    sessionTime
    sessionTimeZone

is_new_day(timeZone)
  : Check if a new day started
  Parameters:
    timeZone

is_new_week(timeZone)
  : Check if a new week started
  Parameters:
    timeZone

is_new_month(timeZone)
  : Check if a new month started
  Parameters:
    timeZone

is_element_to_show_with_tf_up(base, value)
  : Check if an element is to show compared to a specific timeframe >
  Parameters:
    base
    value

is_element_to_show_with_tf_down(base, value)
  : Check if an element is to show compared to a specific timeframe <
  Parameters:
    base
    value
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.