MisterMoTA

RSI Levels On Chart [MisterMoTA]

MisterMoTA Cập nhật   
The values of the RSI Levels On Chart are calculated using Reverse Engineering RSI calculations by Giorgos Siligardos, Ph.D.

Instead of using only the 50 line of the RSI on chart I added options for users to define the Extreme Overbought and Oversold values, also simple Oversold and Overbought values, start of Bullish and Bearish zones and the 50 rsi value.

With the RSI Levels On Chart users are able to see on chart the price that a candles need to close for a certain value of the RSI. E.g. what price is needed for the RSI to be at oversold 30 or what would be the price when rsi will cross the 50 line.

The script has the 50 line color coded that will turn red when the line falling and will change to the user input color when it will be rising, helping users to see fast the clear trend of any asset on any timeframe from 1 second to 12 months.

I added few alerts for rsi overbought, oversold, extreme overbought and extreme oversold, crossing 50 level, crossing bullish or bearish zones values and also alerts for the 50 line falling or rising.

You can use RSI Levels On Chart as a simple indicator or you can add your favorite oscilator(s) to have a clear view of the trends of the markets, in this demo I added RSI + Divergences + Alerts with a moving average set to 50 RMA.
Phát hành các Ghi chú:
Updated the chart to not display the second indicator on publishing window of the script

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?