EsIstTurnt

Fiat Currency and Gold Indices (FGXY) Candles

EsIstTurnt Cập nhật   
A modification of my previous indicator "Crypto Index (DXY) Candles". The idea was to create a similar currency basket to the standard DXY, but from the perspective of other currencies. Still using the standard DXY weights, this indicator allows you to create a tailored index for other currencies, provided that a currency pair exists for each of the 6 components. This means that even currencies that aren't included should work in theory; just find the 3 character currency prefix used by tradingview and give it a shot! This indicator is useful for gauging how well countries/currencies are holding up and when paired with the standard DXY may help see potential inflection points. For use on longer time frames (~1h-~3d) as some of the data being pulled seems to have issues on lower timeframes.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed issue with XAU pairs not being paired up properly
Phát hành các Ghi chú:
fix chart
Phát hành các Ghi chú:
Formatting, Cleaned up code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?