niceboomer

Non Adaptive Moving Average - Quan Dao

niceboomer Cập nhật   
This Non-Adaptive Moving Average (NAMA) is my origin work. It came from the issues that I always face when using existing famous MA like EMA or RMA:
- What length should I choose for the MA for this security?
- Is there a length that works for multiple timeframes?
- Is there a length that works for multiple securities in multiple markets?

Choosing the right length for an MA is a tedious and boring work and is very subjective. One day in early 2023, I decided to create a new MA that will not be dependant a lot (non-adaptive) on the length of it, to make my life a little bit easier. The idea came from the formula of EMA and RMA:

ma = alpha * src + (1 - alpha) * ma

in which,
alpha = 1 / length for RMA
alpha = 2 / (length + 1) for EMA

I decided to use a constant alpha for the formula, which happened to be: 1.618 / 100 (i.e., golden ratio / 100)
This NAMA is using the length in the start only, after running for a while the MA value will be the same for every value of its length, which resolves good my 3 questions above.

The application of this NAMA is wide, I think.
- It can be used like a normal MA but you don't have to choose its length anymore.
- It can be used like EMA in DEMA, TEMA (I called it DNAMA, TNAMA)
- It can be used in calculating some famous indicators (RSI, TR, ...) so that these indicators will not be dependant on the length as well

In this example script, I included an EMA (in blue color) as well so that you can see how the EMA changes and NAMA stays the same when changing the value of its Length.
Phát hành các Ghi chú:
Update chart.
Phát hành các Ghi chú:
Supported multi-timeframe now.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?