Ankit_1618

Follow Line Trend Signal

Ankit_1618 Premium Cập nhật   
This Script is a Trend Following system built over the concepts of normalising ATR over Bollinger Bands and Pivot points high low,
This Script Can be used over AnyTimeframe
and Can be treated as a stable alternative to Supertrend

Script has provisions for BUY and SELL Alerts

Enjoy!

Phát hành các Ghi chú:
minor updates,
changes in some median context!
Phát hành các Ghi chú:
//updated some contexts
Phát hành các Ghi chú:
minor bug fixes
Phát hành các Ghi chú:
minor bug fixes of plots

Get Quality Free-mium Indicators (https://bit.ly/31Lzq7z)
On Scripts Section of myProfile

About me
I Wake Trade Eat Sleep Daily!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?