Daveatt

Syminfo.Type

Hello traders

Earlier this week I discovered a new built-in variable called syminfo.type

What is it for?

This variable returns the type of the current symbol. Possible values are cfd, stock, futures , indices, forex, crypto, fund.

Cool bro but... should we care?

Well... we all should. Imagine you have a generic script and you want a different configuration whether you're trading FOREX or Crypto.
I designed a dummy example in that script that will preset the inputs according to the asset type from the chart.
Here I want 12/26/9 for forex and 20/50/50 for crypto - 30/60/90 otherwise

Quick caveat

It seems that for any crypto asset, syminfo.type returns "bitcoin". TradingView will fix it at some point but wanted to give you the heads-up regardless

Enjoy and all the BEST ^^

--
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: twitter.com/bti_trading

💰 Discord: discord.gg/8Q4MBus
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?