LonesomeTheBlue

Ichimoku Oscillator

Hello All,

This is Ichimoku Oscillator that creates different oscillator layers, calculates the trend and possible entry/exit levels by using Ichimoku Cloud features.

There are four layer:
First layer is the distance between closing price and cloud (min or max, depending on the main trend)
Second layer is the distance between Lagging and Cloud X bars ago (X: the displacement)
Third layer is the distance between Conversion and Base lines
Fourth layer is the distance between both Leadlines
If all layers are visible maning that positive according to the main trend, you can take long/short position and when main trend changed then you should close the position. so it doesn't mean you can take position when main trend changed, you need to wait for all other conditions met (all layers(
there is take profit partially option. if Conversion and base lines cross then you can take profit partially. Optionally you can take profit partially when EMA line crosses Fourth layer.

Optionally ATR (average true range) is used for Conversion and baseline for protection from whipsaws. you can use it to stay on the trend longer time.

I added options to enable/disable the alert and customize alert messages. You can change alert messages as you wish. if you use 'close' in the alert message then you can get closing price in the alert message when the alert was triggered.

There is an option Bounce Off Support/Resistance, if there is trend and if the price bounce off Support/Resistance zone then a tiny triangle is shown.

There are many other options for coloring, alerts etc.

Some screenshots:

Main trend:

Taking/closing positions:

Example alert messages:

Bounce off:

Colors:

Colors:

Colors:

Non-colored background:


P.S. For a few months I haven't published any new script because of some health issues. hope to be healthy and create new scripts in 2024 :)


Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?