tkarolak

Likelihood of Winning - Probability Density Function

tkarolak Cập nhật   
In developing the "Likelihood of Winning - Probability Density Function (PDF)" indicator, my aim was to offer traders a statistical tool to quantify the probability of reaching target prices. This indicator, grounded in risk assessment principles, enables users to analyze potential outcomes based on the normal distribution, providing insights into market dynamics.

The tool's flexibility allows for customization of the data series, lookback periods, and target settings for both long and short scenarios. It features a color-coded visualization to easily distinguish between probabilities of hitting specified targets, enhancing decision-making in trading strategies.

I'm excited to share this indicator with the trading community, hoping it will enhance data-driven decision-making and offer a deeper understanding of market risks and opportunities. My goal is to continuously improve this tool based on user feedback and market evolution, contributing to more informed trading practices.

This indicator leverages the "NormalDistributionFunctions" library, enabling easy integration into other indicators or strategies. Users can readily embed advanced statistical analysis into their trading tools, fostering innovation within the Pine Script community.
Phát hành các Ghi chú:
Removed input constraints
Phát hành các Ghi chú:
Linked to the newer version of related library

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?