Độ lệch chuẩn

Độ lệch tiêu chuẩn là cách thức để đo lường sự biến động giá bằng cách liên kết khung giá với đường trung bình trượt. Giá trị của chỉ báo càng cao, thì độ chênh lệch giữa giá và đường trung bình giá càng lớn, độ biến động của công cụ càng nhiều thì các thanh giá càng cách xa nhau. Giá trị của chỉ báo càng thấp, thì sự chênh lệch giữa giá và đường trung bình trượt càng nhỏ, độ biến động của công cụ càng nhỏ thì các thanh giá càng gần nhau hơn. Độ lệch Tiêu chuẩn được sử dụng như một phần của các chỉ báo khác như Dải băng Bollinger. Nó thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
13
1
2
...
13