RicardoSantos

Function - Kernel Density Estimation (KDE)

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
"In statistics, kernel density estimation (KDE) is a non-parametric way to estimate the probability density function of a random variable."
from wikipedia.com

KDE function with optional kernel:
  • Uniform
  • Triangle
  • Epanechnikov
  • Quartic
  • Triweight
  • Gaussian
  • Cosinus

Republishing due to change of function.
deprecated script:
Phát hành các Ghi chú:
added quartic and triweight kernels.
Phát hành các Ghi chú:
  • added placeholder for kernels(logistic, sigmoid, silverman)
  • added kernel calculations for kernel(uniform, triangular, cosine)
Phát hành các Ghi chú:
added calculations for kernels(logistic, sigmoid and silverman(Not working atm)
Phát hành các Ghi chú:
removed silverman kernel, added highest value index line/label, nearest to 0 index as a dotted gray line.
Phát hành các Ghi chú:
added extra stats/visuals to drawing function.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?