J_asper

ICT Daily Bias Finder [DTCC]

J_asper Cập nhật   
What is This?

The ICT Daily Bias Finder uses a method called "DTCC" to identify the London and New York session's bias, bullish or bearish. This indicator should only be relied on for 5 minute, and not other timeframes.

How do I use it?

Look at the previous days two boxes (labeled DTCC Bear/DTCC Bull), if both are bullish or both are bearish it is NOT recommended to rely on DTCC for that day. If the first one is bullish and second one is bearish, the DTCC for the next day says that London session will turn ABOVE midnight opening price, while New York will turn UNDER midnight opening price (longs in London, shorts in New York). If the second one is bearish and the first is bullish, the DTCC for the next day says that London session will turn UNDER midnight opening price, while New York will turn ABOVE midnight opening price (shorts in London, longs in New York)

Emoji guide to DTCC indicator:

🟢🟢: Don't trust DTCC for that day
🔴🔴: Don't trust DTCC for that day

🟢🔴: Longs in London above Midnight Opening Price, Shorts in New York under Midnight Opening Price
🔴🟢: Shorts in London under Midnight Opening Price, Longs in New York under Midnight Opening Price

Reminder: NEVER rely solely on DTCC, DTCC can be wrong and is not right 100% of times.

Phát hành các Ghi chú:
Short-Title from "ICT Daily Bias" --> ""
Phát hành các Ghi chú:
New chart image, added "Last Edited" comment in the code
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts when bias is formed, & other small changes

Alerts only work if you follow instructions in the indicator settings
Phát hành các Ghi chú:

To enable dashboard/simplified-dashboard go to settings, its the first input.
Phát hành các Ghi chú:
Removed alerts due to bugs and not being useful
Some other changes
Phát hành các Ghi chú:
Added to credits, changed name to look better in chart screen
Phát hành các Ghi chú:
Added ability to make dashboard background color match the boxes background color that you input
Phát hành các Ghi chú:
Improved script to hopefully eliminate bugs
Phát hành các Ghi chú:
Redid DTCC calculation logic
Phát hành các Ghi chú:
Additional update to DTCC calculation logic
Phát hành các Ghi chú:
Fixed dashboard bias
Phát hành các Ghi chú:
Updated chart image, removed tooltip
Phát hành các Ghi chú:
Changed Bias end from 2:49 -> 2:45, using indicator on 1 minute, charting a box then moving that box to other timeframes is reccomend, dont trust indicator on other timeframes
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?