This indicator is used to remove noise in the price chart. In its logic, it uses the Fibonacci number. To adjust the noise level, there is a "period" field in the settings. The higher the period value, the more noise the indicator absorbs.

Ideal for trending instruments.


Данный индикатор служит для удаления шума в графике цены. В своей логики он использует число Фибоначчи. Для возможности настройки уровня шума, в настройках есть поле "период". Чем выше значение периода, тем больше шумы поглощает индикатора.

Идеально подходит для трендовых инструментов.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?