cheatcountry

Ehlers Adaptive Bandpass Filter [CC]

The Adaptive Bandpass Filter was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pgs 153-156) and this uses his autocorrelation code to provide the adaptive lengths to use for the underlying bandpass filter. The bandpass filter is a common way in digital signal processing to filter out the underlying noise in the data. It can actually be turned into a leading indicator by changing the bw variable to a smaller amount. Since this indicator is adaptive using the cycle period, the buy and sell signals are different compared to the normal bandpass filter. Buy signals for this indicator according to Ehlers are when the line is red and the line is under the oversold line (also red) then you buy when the indicator line turns green and then you exit when the indicator line turns red and is above the overbought line. This indicator doesn't provide clear buy and sell signals in all circumstances but generally speaking buy when the indicator line turns green and sell when it turns red. Feel free to experiment with this one.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?