Lantzwat

Minervini Qualifier

Lantzwat Premium Cập nhật   
The Minervini Qualifier indicator calculates the qualifying conditions from Mark Minervini’s book “Trade like a Stock Market Wizard”.

The condition matching is been shown as fill color inside an SMA 20day envelope curve.
If the envelope color is red, current close price is below the SMA20 and when blue, current close price is above the SMA20. The fill color can be transparent (not matching qualifying conditions), yellow (matching all conditions except close is still below SMA50), green (all conditions match, SMA200 trending for at least one month up) or blue (all conditions match, SMA200 trending up for at least 5 months)

As I wanted also to see which of the qualifying conditions match over time, I’ve added add. lines, each representing one conditions. If it matches, line color is blue, or red if not. Use the data windows (right side), so you know what line represents which condition. Can be turned on/off (default:on)

In addition, a relative strength is been calculated, to compare the stock to a reference index. It is just one possible way to calculate it, might be different to what Mark Minervini is using. If the shown value (top right) is above 100, stock performs better compared to reference index (can be set in settings), when below 100, stock performs worse compared to reference index. Can be turned on/off (default:on)

How to use it:
For more details, read Mark’s book and watch his videos.

Limitations:
It gives only useful information on daily timeframe

(No financial advise, for testing purposes only)
Phát hành các Ghi chú:
New revision:
- added SMA20 (configurable), SMA50, SMA150 and SMA200 lines above the envelope curve.
Color coding: green means close is above SMA, red means close is below SMA. Can be turned on/off.
- some code cleanup
Phát hành các Ghi chú:
- added some alerts
- when Minervini conditions are met
- when Minervini conditions are not met any longer
- potential buy signal - SMA200 crossover and Minervini conditions (at least light) are met
- strong uptrend signal when close is xx% (setting) above 52week low
- Potential buy signal is drawn as vertical green line (can be switched on/off, default on)
- added label (can be switched on/off, default off) next to the vertical lines for better understanding / identification

- changed default Reference ticker IDs
Phát hành các Ghi chú:
Typo correction

Known bug: label doesn't stay stable left aligned on the lines below the envelope curve (no idea why this is the case)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?