zdmre

Money Supply Index (MSI) by zdmre

zdmre Cập nhật   
The primary objective of the states monetary policy is to maintain price stability with sustainable maximum economic growth. In anticipation of higher inflation , the Central Banks raise short-term interest rate thereby to reduce money supply. Conversely, the Central Banks reduce short-term interest rate to inject additional money into the economy in apprehension of unleashing recessionary forces. The stock markets usually respond negatively to interest rate increases and positively to interest rate decreases. The linkages between money market and stock market a wealth effect due to a change in money supply disturbs the equilibrium in the portfolio of investors.

This index indicates the long-run and short-run dynamic effects of broad money supply (M2) on U.S. stock market (this symbol is optional (Bitcoin, Gold or Oil or other markets etc.)).

#DYOR
Phát hành các Ghi chú:
Added Symbol on Chart option.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?