OmegaTools

Floor and Roof Indicator

The Floor and Roof indicator is a tool developed to help traders identify potential areas of support and resistance both for trend following and for mean reversal trading decisions.

The indicator plots the "Roof" which is the main level of resistance, and the "Floor" which is the main level of support. These lines are calculated on the "Lenght" parameter and smoothed by the "Smooth" parameter, and they use both the volatility and the main market structure as calculation methods.
Additionally, this indicator plots an area that can be modified by the "Zone width" parameter and two other lines, called "Second floor" and "Second roof" respectively, which are plotted only whenever they are significant to the price current level.

This indicator can be used in several ways:
- In a clear trend, you could wait for a break of the second floor or roof as an indication of a change in the market direction
- As the price goes out of the reversal zones, this can be an indication of a reversal
- In a clear trend, you can wait for the price to bounce on the second floor or roof lines to enter a trade
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?