cheatcountry

Ehlers Spectrum Derived Filter Bank [CC]

The Spectrum Derived Filter Bank was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 26:3 (16-22)) and this is technically two indicators in one. This will let you know the current cycle period which is in blue and the other indicator will let you know if you should buy the stock or not. Buy when it is green and sell when it is red.

Let me know if you would like me to publish other scripts or if you want something custom done!

Note: I'm republishing this because the original script couldn't be found in searches so this will fix that.
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?