x001tk

Gold trading strategy with trend follow and TDOW concept

My strategy uses a combination of three indicators MACD Stochastic RSI.

The Idea is to buy when ( MACD > Signal and RSI > 50 and Stochastic > 50) occures at the same time

This strategy works well on stocks and cryptos especially during market breaking up after consolidation

The best results are on Daily charts , so its NOT a scalping strategy. But it can work also on 1H charts.

The strategy does not have any stops and profit targets, so we can take all the market can give us at the moment.

The exit point only when MACD goes under Signal

In addition I've decided to add a stop loss and "Trading day of week" concept

So the results are much more stable and we get more profit !So, use it, trade it.


If it will help you to imprive your trading results, please donate me

BTC: 12kd1F8buWisUBdq27BBwRkUvzW7Ey3og5
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?