Matboom

Monday range by Matboom

The "Monday Range" Pine Script indicator calculates and displays the lowest and highest prices during a specified trading session, focusing on Mondays. Users can configure the trading session parameters, such as start and end times and time zone. The indicator visually highlights the session range on the chart by plotting the session low and high prices and applying a background color within the session period. The customizable days of the week checkboxes allow users to choose which days the indicator should consider for analysis.

Session Configuration:
session = input.session("0000-0000", title="Trading Session")
timeZone = input.string("UTC", title="Time Zone")
monSession = input.bool(true, title="Mon ", group="Trading Session", inline="d1")
tueSession = input.bool(true, title="Tue ", group="Trading Session", inline="d1")
Users can configure the trading session start and end times and the time zone.
Checkboxes for Monday (monSession) and Tuesday (tueSession) sessions are provided.


SessionLow and SessionHigh Functions:
SessionLow(sessionTime, sessionTimeZone=syminfo.timezone) => ...
SessionHigh(sessionTime, sessionTimeZone=syminfo.timezone) => ...
Custom functions to calculate the lowest (SessionLow) and highest (SessionHigh) prices during a specified trading session.

InSession Function:
InSession(sessionTimes, sessionTimeZone=syminfo.timezone) => ...
Determines if the current bar is inside the specified trading session.

Days of Week String and Session String:
sessionDays = ""
if monSession
sessionDays += "2"
if tueSession
sessionDays += "3"
tradingSession = session + ":" + sessionDays
Constructs a string representing the selected days of the week for the session.

Fetch Session Low and High:
sessLow = SessionLow(tradingSession, timeZone)
sessHigh = SessionHigh(tradingSession, timeZone)
Calls the custom functions to obtain the session low and high prices.

Plot Session Low and High and Background Color for Session
plot(sessLow, color=color.red, title="Session Low")
plot(sessHigh, color=color.red, title="Session Low")
bgcolor(InSession(tradingSession, timeZone) ? color.new(color.aqua, 90) : na)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?