Biến động Chaikin

Biến động Chaikin (CHIL) là một chỉ báo được phát triển bởi Marc Chaikin. Chỉ báo này đo lường sự biến động bằng cách xem xét mức giá đỉnh và mức đáy trong một khoảng thời gian cụ thể được thiết lập ra. Việc tính toán chính xác liên quan đến Đường Trung bình
giá hàm mũ (EMA)
, nhưng nhìn chung: phạm vi giữa mức đỉnh và mức đáy càng lớn, biến động về giá càng cao. Chỉ báo này có thể được sử dụng theo nhiều cách, hoặc để dự đoán sự thay đổi xu hướng tiềm ẩn (nếu biến động giảm trong khoảng thời gian dài hơn) hoặc để đánh giá rủi ro (nếu biến động tăng đột ngột, cho thấy các nhà giao dịch dễ bị tác động). CHV thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và các kỹ thuật phân tích khác.