Đường Trung bình trượt có trọng số (WMA)

Đường Trung bình trượt có trọng số (WMA)

Đường trung bình trượt trực quan hóa giá trung bình của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian xác định. Tuy nhiên, có một vài loại trung bình trượt khác nhau. Chúng thường khác nhau theo cách các điểm dữ liệu khác nhau có trọng số hoặc có ý nghĩa nhất định. Trung bình trượt có trọng số (WMA) tương tự như trung bình trượt đơn giản (SMA), ngoại trừ WMA thêm ý nghĩa cho các điểm dữ liệu gần đây hơn. Mỗi điểm trong khoảng thời gian được gán một số nhân (số nhân lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự) làm thay đổi trọng số hoặc tầm quan trọng của điểm dữ liệu cụ thể đó. Sau đó, giống như SMA, một khi điểm dữ liệu mới được thêm vào đầu, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ.
 
Đọc thêm về Đường trung bình trượt có trọng số.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
9
1
2
...
9