spark image
Photo: Pierre Châtel-Innocenti / Unsplash

Cổ phiếu công nghiệp: Kỹ sư đầu tư của bạn

40 mã
Lĩnh vực công nghiệp là lĩnh vực đồ họa đơn giản, bao gồm mọi thứ từ xây dựng đến thiết bị điện, hàng không vũ trụ đến quản lý chất thải. Đơn giản là không có cách nào để chúng tôi liệt kê toàn diện mọi thứ có thể được đề cập trong Spark này. Vì vậy, chúng tôi đã không liệt kê. Thay vào đó, chúng tôi đã chọn một số ký hiệu khởi đầu tư duy để giúp não của bạn hoạt động. Hãy quan sát xung quanh để khơi dậy nguồn cảm hứng của bạn và hãy nhớ rằng: chúng tôi đã xây dựng một danh sách, nhưng không có nghĩa là bạn nên xây dựng một danh mục đầu tư từ những gì có trên đó.