spark image

Khai thác cổ phiếu: Đào để kiếm lợi nhuận

37 mã
Các công ty khai thác mỏ thăm dò, khai thác và xử lý các mỏ khoáng sản và vật liệu có giá trị. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể là một trò chơi cực kỳ dễ bay hơi, thường xuyên trải qua các mức cao và thấp, phần lớn là do những thay đổi khó lường về các yếu tố địa chất, tài chính và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, trong khi các nhà đầu tư nên nhận thức được tính chất chu kỳ của ngành, các cổ phiếu khai thác mỏ có thể đầu tư dài hạn tuyệt vời và là một phương tiện lâu đời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Đây là danh sách được tuyển chọn dựa trên các công ty khai thác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Nó không đầy đủ. Như mọi khi, hãy tự tìm hiểu trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.