Con trỏ bị trễ / nhảy trong khi vẽ

Nếu bạn nhận thấy một hành vi bất thường khi vẽ (ví dụ: Can có thể đặt điểm neo đến một khu vực cụ thể) thì bạn có thể đang làm việc với Chế độ Magnet được bật. Chế độ nam châm làm cho tất cả các bản vẽ có thể di chuyển được gắn vào các giá trị OHLC, do đó khó khăn trong việc di chuyển con trỏ.

Để tắt Chế độ nam châm, nhấn biểu tượng nam châm trong menu bên trái (biểu tượng sẽ chuyển sang màu trắng khi bị tắt).

Vui lòng đảm bảo rằng Chế độ Magnet bị vô hiệu hóa trên biểu đồ của bạn:


Chế độ Magnet cũng có thể được bật hoặc tắt bằng cách giữ phím Ctrl / Command trong khi vẽ: