Tôi có được phép bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ 3 trong chữ ký của mình không?

Không được phép có bất kỳ liên kết bên ngoài nào trong phần mô tả ý tưởng cũng như tham chiếu không liên kết đến bất kỳ trang web nào theo Quy tắc nội bộ của chúng tôi:

Không có quảng cáo, logo, liên kết / tài liệu tham khảo đến bất kỳ trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, ví tiền điện tử, tên công ty hoặc bất kỳ loại thông báo nào được cho phép trên biểu đồ, tiêu đề ý tưởng, mô tả ý tưởng, nhận xét hoặc cập nhật trạng thái ý tưởng. Ý tưởng video không thể hiển thị hoặc quảng bá bất kỳ trang web bên ngoài nào và chỉ có thể dựa trên biểu đồ từ nền tảng của chúng tôi. Chủ sở hữu gói cao cấp được phép thực hiện một số tài liệu tham khảo trong phần Chữ ký, có thể được chỉnh sửa trong Cài đặt cấu hình và xuất hiện dưới mọi ý tưởng được xuất bản. Đối với các thông báo nhỏ, trạng thái hồ sơ có thể được sử dụng, cập nhật tất cả người theo dõi.

Các kịch bản cũng vậy:

Các tập lệnh không được chứa bất kỳ quảng cáo, liên kết / tài liệu tham khảo nào đến bất kỳ trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, ví tiền điện tử, tên công ty hoặc bất kỳ loại thông báo nào. Ngoại lệ duy nhất là khi tác giả dự định bán một kịch bản chỉ mời, trong trường hợp đó, anh ta / cô ta được phép quảng cáo nó và cung cấp chi tiết chính xác về cách có được quyền truy cập vào nó, bao gồm cả các thỏa thuận tính phí ngoài trang web.

Tuy nhiên, có một trường chữ ký trong hồ sơ của bạn, nơi bạn thực sự có thể thêm thông tin đó mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào:

Trường chữ ký hiển thị dưới mỗi ý tưởng và chỉ có sẵn cho người dùng trên gói Premium.

Để cập nhật thường xuyên, khuyến mãi, thông báo, văn bản tiếp thị và liên kết bên ngoài nhanh chóng trên trang Hồ sơ của bạn, bạn có thể kích hoạt trường trạng thái bằng cách đăng ký vào bất kỳ gói nào.