Tôi không thể tìm thấy các công cụ vẽ (fib thoái lui, đường xu hướng hoặc loại khác)

Tất cả các công cụ vẽ có sẵn được đặt trong bảng điều khiển ở phía bên trái. Chúng được chia thành các nhóm nhỏ dựa trên loại nhạc cụ. Ví dụ, nhóm thứ 3 chứa các công cụ vẽ Gann và Fibonacci.

Nếu bảng bên trái không được hiển thị thì có thể bạn đã ẩn nó. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở bên phải để hiển thị lại.