Tôi đã bị tính phí mà không nhận được giảm giá năm thứ hai