Tôi đã bị tính phí mà không nhận được giảm giá năm thứ hai

Chúng tôi giảm giá trong 12 tháng đầu tiên. Gói hằng năm sẽ được gia hạn với phí bình thường.