Làm cách nào để thêm kết quả tìm kiếm của Bộ lọc vào Danh sách theo dõi?

Hãy giả sử rằng bạn muốn tạo một danh sách các biểu tượng bằng 10 công cụ tài chính đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm của bạn trong Bộ lọc. Đây là những gì cần phải được thực hiện.

  • Mở một danh sách trống mới.
  • Đặt tham số bộ lọc trong Trình sàng lọc.
  • Nhấn các phím Shift / Ctrl để chọn các ký hiệu đáp ứng tiêu chí tìm kiếm.
  • Chọn tùy chọn Thêm biểu tượng được chọn vào danh sách theo dõi trong menu ngữ cảnh.
  • Biểu tượng được chọn sẽ được thêm vào danh sách mới của bạn.
  • Các biểu tượng mà bạn gắn cờ trong Trình sàng lọc sẽ tự động được thêm vào Danh sách được gắn cờ trong Danh sách theo dõi.