Khoảng thời gian Phạm vi là gì và làm cách nào để lựa chọn?