Tại sao không có lệnh GTC?

Chúng tôi không cung cấp các lệnh GTC (Good Til' Cancelled) trong Paper Trading để tránh xếp chồng các lệnh sẽ không bao giờ được thực hiện.