Tôi muốn đổi địa chỉ email-to-sms sử dụng cho cảnh báo

Để thay đổi địa chỉ email thành sms, bạn cần thực hiện như sau:

  1. Đi tới Cài đặt hồ sơ của bạn.
  2. Nhấp vào nút Chỉnh sửa và nhập địa chỉ email-to-sms vào trường Email.


3. Sau đó, mã xác nhận gồm 6 chữ số sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định mà bạn cần nhập vào trường Mã xác minh.

Sau khi xác nhận thành công địa chỉ email-to-sms, bạn sẽ có thể nhận được thông báo về các cảnh báo được kích hoạt tới địa chỉ này.

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ giao dịch tự động hoặc vì lý do nào đó mà bạn không thể nhận được mã xác minh đến địa chỉ đã chỉ định, hãy thử sử dụng webhooks để nhận thông báo.