Làm sao để đổi địa chỉ email-to-sms dùng để thông báo cảnh báo

Để thay đổi địa chỉ email thành sms, bạn cần thực hiện như sau:

  1. Đi tới Cài đặt hồ sơ.
  2. Nhấp vào nút Chỉnh sửa và nhập địa chỉ email-to-sms vào trường Email.

3. Sau đó, mã xác nhận gồm 6 chữ số sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định. Bạn cần nhập mã này vào trường Mã xác minh.

Sau khi xác nhận thành công địa chỉ email-to-sms, bạn sẽ có thể nhận được thông báo về các cảnh báo được kích hoạt tới địa chỉ này.

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ giao dịch tự động hoặc vì lý do nào đó mà bạn không thể nhận được mã xác minh đến địa chỉ đã chỉ định, hãy thử sử dụng webhooks để nhận thông báo.