Cảnh báo không tạo ra bất kỳ âm thanh nào trong trình duyệt Chrome của tôi

Vui lòng nhấp vào trang để kích hoạt âm thanh trên đó khi bạn mở nhiều tab. Sau đó, nó được kích hoạt. Thật không may, chúng tôi không thể khắc phục điều này bằng những nỗ lực của mình vì đây là hành vi của trình duyệt.

Bạn có thể sử dụng một trình duyệt khác (ví dụ: FireFox) như một giải pháp thay thế.