Tôi cần truy cập vào API để lấy dữ liệu hoặc giá trị của chỉ báo

Chúng tôi hiện không có API để cung cấp dữ liệu, nhưng chúng tôi có kế hoạch phát triển nó trong tương lại. REST API của chúng tôi dành cho các công ty môi giới muốn tích hợp vào nền tảng giao dịch.