Tôi cần truy cập vào API để lấy dữ liệu hoặc giá trị của chỉ báo