Sự khác biệt giữa các tần số cảnh báo

Chỉ một lần - một cảnh báo được kích hoạt chỉ một lần. Các điều kiện cảnh báo phải khớp với các tham số chính xác mà bạn đặt cho nó được kích hoạt.

Một lần trên mỗi bar - hệ thống sẽ kiểm tra mọi �bar và kích hoạt cảnh báo mỗi khi điều kiện được đáp ứng (không quá một lần trên mỗi bar).

Khi mỗi bar đóng - giống như trên nhưng bar cần đóng để cảnh báo được kích hoạt.

Mỗi lần một phút hoặc mỗi lần - hệ thống kiểm tra các điều kiện mỗi phút và kích hoạt cảnh báo mỗi khi có điều kiện.