Tôi chỉ thấy dữ liệu EOD cho biểu tượng DXY và không có thời gian thực