Bar Replay không hoạt động, nút Jump bị tắt

Chúng tôi hiện không hỗ trợ phát lại cho

  • spread (công thức của các mã),
  • các loại biểu đồ phi truyền thống (RenkoKagiPnFRangeLine BreakHeikin Ashi),
  • được chuyển đổi sang biểu đồ tiền tệ không mặc định.

Nếu bạn nhấp vào nút Phát lại và bảng phát lại không xuất hiện, rất có thể, một trong các loại biểu đồ hoặc mã ở trên đã được chọn.