Bar Replay doesn't work, the Jump button is disabled

Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ phát lại tương lai liên tục, chênh lệch (công thức biểu tượng), cũng như các loại biểu đồ phi truyền thống (Renko, Kagi, PnF, Range, Line Break, Heiken Ashi). Nếu nút chọn điểm bắt đầu có màu xám trên biểu đồ của bạn, rất có thể, một trong các loại biểu tượng hoặc biểu tượng ở trên đã được chọn.