Xếp hạng trong Công cụ sàng lọc có ý nghĩa gì?

Lưu ý: Xếp hạng kỹ thuật của máy sàng lọc cũng có sẵn trong chỉ báo đánh giá kỹ thuật được tích hợp sẵn.
Khi một chỉ báo đáp ứng một điều kiện nhất định, thường có nghĩa đây là thời điểm tốt để mua hoặc bán. Chúng tôi đã làm cho những dấu hiệu đó rõ ràng và dưới đây là danh sách thời điểm chúng xuất hiện.

Tính toán

Đây là những tiêu chí được sử dụng để xác định xếp hạng của các chỉ số riêng lẻ được sử dụng. Lưu ý rằng những thay đổi từ thanh cuối cùng được sử dụng để xác định trạng thái giảm hoặc tăng:

Tất cả các đường trung bình động

 • Mua - Giá trị MA < giá
 • Bán - giá trị MA > giá
 • Trung lập - Giá trị MA = giá

Ichimoku Cloud

 • Mua - dòng cơ sở < giá và dòng chuyển đổi cắt ngang giá từ bên dưới và dòng dẫn 1 > giá và dòng dẫn 1 > dòng dẫn 2
 • Bán - đường cơ sở > giá và đường chuyển đổi cắt ngang giá từ phía trên và đường dẫn 1 < giá và đường dẫn 1 < đường dẫn 2
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Chỉ số sức mạnh tương đối

 • Mua - chỉ báo < 30 và đang tăng
 • Bán - chỉ báo > 70 và giảm
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Stochastic

 • Mua - đường chính < 20 và đường chính cắt trên đường tín hiệu
 • Bán - đường chính > 80 và đường chính cắt dưới đường tín hiệu
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Chỉ số kênh hàng hóa

 • Mua - chỉ báo < -100 và đang tăng
 • Bán - chỉ báo > 100 và giảm
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Chỉ số hướng trung bình

 • Mua - chỉ báo > 20 và + đường DI cắt trên đường -  DI
 • Bán - chỉ báo > 20 và + đường DI cắt dưới đường -DI
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Bộ dao động tuyệt vời

 • Mua - đĩa và giá trị lớn hơn 0 hoặc vượt qua vạch 0
 • Bán - đĩa và giá trị thấp hơn 0 hoặc gạch chéo dưới vạch 0
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Quán tính

 • Mua - giá trị chỉ báo đang tăng
 • Bán - giá trị chỉ báo đang giảm
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

MACD

 • Mua - giá trị đường chính> giá trị đường tín hiệu
 • Bán - giá trị đường chính <giá trị đường tín hiệu
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán
Stochastic RSI
 • Mua - xu hướng giảm và các đường K và D <20 và đường K cắt trên đường D.
 • Bán - xu hướng tăng và đường K và D > 80 và đường K cắt dưới đường D.
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Williams Phần trăm phạm vi

 • Mua - chỉ báo <dải dưới và tăng
 • Bán - chỉ báo> dải trên và giảm
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Bulls and Bears Power

 • Mua - xu hướng tăng và BearPower <0 và BearPower đang tăng
 • Bán - xu hướng giảm và BullPower> 0 và BullPower đang giảm
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Bộ tạo dao động cuối cùng

 • Mua - UO > 70
 • Bán - UO < 30
 • Trung lập - không Mua cũng không Bán

Giá trị số của xếp hạng Bán là -1, Trung lập là 0 và Mua là 1. Xếp hạng nhóm và tổng thể được tính là giá trị trung bình của xếp hạng của các chỉ số riêng lẻ.

Các đề xuất cho nhóm hoặc xếp hạng tổng thể dựa trên giá trị xếp hạng số này và được xác định theo các tiêu chí sau:

[-1.0 ≥ giá trị <-0.5] - Bán mạnh

[-0,5 ≥ giá trị <-0,1] - Bán

[-0,1 ≥ giá trị ≤ 0,1] - Trung tính

[0,1> giá trị ≤ 0,5] - Mua

[0,5> giá trị ≤ 1,0] - Mua mạnh

Chúng tôi cũng đã thêm các cột với xếp hạng chung. Ví dụ: cột Xếp hạng kỹ thuật sẽ hiển thị cho bạn các xếp hạng kết hợp cho tất cả các chỉ số được đề cập ở trên. Bạn cũng có thể thêm các bộ lọc của riêng bạn vào cột này.

Hiện tại cũng có một menu ngữ cảnh cho các tiêu đề cột. Bạn có thể:

 • bỏ cột;
 • đặt lại hoặc chỉnh sửa bộ lọc;
 • hiển thị hoặc ẩn đánh giá;
 • hiển thị hoặc ẩn mô tả cho cột Ticker.