Làm thế nào để đảo ngược thang giá biểu đồ?

Bạn có thể tìm thấy cài đặt thang giá đảo ngược trong menu context của Thang giá. Khi được bật, Thang giá được đảo ngược và mức tăng giá được hiển thị từ trên xuống dưới.

Biểu đồ trên cùng cho thấy thang giá tiêu chuẩn và hình dưới cùng hiển thị thang giá đảo ngược.