Bộ lọc tiền điện tử là gì?

Với Trình sàng lọc tiền điện tử, bạn có thể lọc tiền điện tử dựa trên các số liệu, khung thời gian và chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Cũng có thể thiết lập cảnh báo, lưu mẫu và làm nhiều hơn nữa.

Bạn có thể mở Trình sàng lọc tiền điện tử từ menu chính:

Hoặc nó có thể được mở trực tiếp từ biểu đồ của bạn: