Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?

Mật khẩu của bạn có thể được thay đổi trong Cài đặt hồ sơ. Đừng quên nhấn nút Lưu thay đổi!