Tôi muốn chỉnh sửa/xoá ý tưởng hoặc script

Ý tưởng và kịch bản công cộng có thể được chỉnh sửa hoặc xóa trong vòng 15 phút chỉ sau khi xuất bản. Sau đó, cả người dùng lẫn nhân viên điều hành & nhân viên TradingView đều không thể chỉnh sửa hoặc xóa chúng theo Quy tắc nội bộ của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi không xóa các ý tưởng và script?

Đây là một phần của triết lý và sứ mệnh của TradingView. Chúng tôi đang làm việc để làm cho các cuộc thảo luận về thị trường tài chính trên Internet minh bạch hơn và giống nhau cho tất cả mọi người. Điều quan trọng đối với chúng tôi là các tác giả của các ý tưởng không thích ứng với kết quả, nhưng hoàn toàn trung thực đối với những thành công và thất bại với toàn bộ cộng đồng và với chính mình. Trên mỗi ý tưởng, bạn có thể thấy các dự báo lịch sử thực sự diễn ra như thế nào bằng cách nhấp vào nút Tải thanh mới, do đó, kết quả cuối cùng không thể được điều chỉnh, điều này là không thể nếu tác giả có thể, loại bỏ các ý tưởng không có lợi hoặc không thành công và bỏ đi chỉ những người có lợi nhuận.

Một phần của nhiệm vụ TradingView là tạo ra một cộng đồng mở gồm các lập trình viên thông minh, những người chia sẻ các hoạt động tốt nhất của họ với những người khác. Phần với các chỉ số và chiến lược công khai là một phần quan trọng của TradingView và một số lượng lớn người dùng sử dụng nó. Do đó, mọi thứ đã từng được công bố vẫn là tài sản của cộng đồng. Nếu chúng tôi không tuân theo các quy tắc như vậy, thì tác giả của kịch bản có thể ảnh hưởng đến công việc của hàng ngàn người dùng - chỉ cần quyết định xóa nó.

Nếu bạn cần xuất bản một tập lệnh script hoặc ý tưởng mà bạn muốn xóa trong tương lai hoặc bạn không muốn để công khai, bạn luôn có thể sử dụng tùy chọn xuất bản riêng tư.