Khi so sánh các ký hiệu tôi chỉ thấy các đường tách rời trên biểu đồ

Nếu bạn so sánh các thay đổi giá trị của hai hoặc nhiều biểu tượng trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn có thể nhận được các đường tách rời không thể so sánh.

Những gì bạn cần làm chỉ là kích hoạt Indexed to 100 trong menu cài đặt tỷ lệ.

.... và bạn có được một biểu đồ có ý nghĩa nơi bạn có thể so sánh các thay đổi giá trị.

Nó hoạt động thế nào?

Làm cơ sở để so sánh, lấy giá trị đầu tiên trên biểu đồ và đặt thành 100 cho tất cả các biểu tượng mà bạn muốn so sánh. Để tính các giá trị sau, chúng tôi thêm phần trăm thay đổi của từng ký hiệu so với giá trị đầu tiên thành 100.

Do đó, chúng ta có thể đánh giá so sánh sự thay đổi giá của các biểu tượng được giao dịch trong các phạm vi giá hoàn toàn khác nhau với độ biến động khác nhau.