Khi so sánh các ký hiệu tôi chỉ thấy các đường tách rời trên biểu đồ