Làm thế nào để sử dụng multiline comments?

Pine Script không hỗ trợ các multiline comments, nhưng bạn có thể chọn các dòng bạn cần bình luận hoặc bỏ ghi chú và sử dụng phím tắt: Ctrl + /.