Tôi đã thêm thành công chiến lược vào biểu đồ, nhưng không tạo được lệnh