Tôi đã mở một vị thế nhưng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào