Tôi đã mở một vị thế nhưng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào

Trước hết, hãy đảm bảo rằng kích thước vị trí đủ lớn để hiển thị các thay đổi Lợi nhuận / Lỗ.

Lưu ý rằng trong Giao dịch giấy cho Forex, số lượng phải được đặt theo đơn vị chứ không phải theo lô, đó là lý do tại sao bạn cần chỉ định số lượng là 1000, 2000, v.v.