Nhà môi giới tôi muốn giao dịch không được hỗ trợ. Bạn có thể thêm nó?

Chúng tôi đang nỗ lực tích hợp các nhà môi giới mới trên TradingView, tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian do những khó khăn kỹ thuật và quy định.

Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai API REST, cho phép các nhà môi giới mới kết nối với TradingView. Các nhà môi giới và trao đổi tiền điện tử, chưa có sẵn trên nền tảng của chúng tôi, có thể sử dụng công cụ này để tích hợp.

Bạn có thể liên hệ với sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà môi giới mà bạn muốn được kết nối với TradingView và đề nghị họ kết nối với giao diện của chúng tôi bằng API đã đề cập ở trên. Nó là cách hiệu quả nhất để bắt đầu quá trình này.