Làm cách nào để tôi nhận dữ liệu thời gian thực từ các sàn giao dịch mà tôi đã mua với nhà môi giới của mình?