Làm sao để tôi kết nối/ngắt kết nối tài khoản Paper Trading?

Để kết nối �Paper Trading:

  • mở biểu đồ;
  • mở bảng điều khiển giao dịch;
  • chọn giao dịch giấy.

Để ngắt kết nối Paper Trading:

  • mở bảng điều khiển giao dịch;
  • mở menu giao dịch ở góc trên bên phải của bảng đã mở;
  • chọn Ngắt kết nối hoặc chọn Nhà môi giới khác.