Làm thế nào để chia sẻ / bảo vệ biểu đồ của tôi?

Theo mặc định, tất cả các biểu đồ đã lưu của bạn không hiển thị cho người dùng khác (ngay cả khi họ có liên kết). Nhưng có thể chọn các biểu đồ sẽ hiển thị và có thể được sao chép bởi những người dùng có liên kết.

Để điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư - chỉ cần bật Chia sẻ biểu đồ trong cài đặt bố cục biểu đồ của bạn và làm cho chúng có sẵn để xem và sao chép.